نقوش اسلیمی دیواره های شیخ صفی الدین اردبیلی

انجام پروژه های دانشجویی مرمت شهری

  در رشته مرمت شهری چه کارهایی انجام می شود مرمت شهری به بازآفرینی می پردازد و سبک مشخصی از پروژه های شهرسازی که مطالعاتش دقیق و متمرکز روی ارتباط گذشته با ارزش با حال هست.   دانشجویان در رشته مرمت شهری به دنبال چه چیزی هستند؟ اساتید چه چیزی از دانشجویان می خواهند؟ دانشجویان…

ادامه مطلب